Училищна готовност на децата от предучилищна възраст


Категория на документа: Български език


Съдържание:
1. Увод............................................................................................................2
2. Психологически особености на децата от начална училищна възраст и тяхната нагласа за учене......................................................4
2.1.Кратък анализ на психиката на децата от начална училищна възраст.........................................................................................................4

2.2.Отношение към училището и готовност за учебна дейност..........19

2.3.Влияние на възпитателите и родителите за изграждане на позитивно отношение към учебната дейност.............................................25
3. Мотиви и нагласи за учене на детето в начална училищна възраст / НУВ/.....................................................................................34
3.1. Мотивационни теории за учебната дейност..................................34

3.2. Нарастване на мотивацията за успех..............................................52

3.3. Училищната успеваемост и позицията на учениците в началните класове...........................................................................................................57
4. Практическо изследване на нагласите и уменията за учене на учениците от НУВ................................................................................ 60

4.1. Цел, обект, задачи и методика на изследването............................64

4.2. Анализ на резултатите......................................................................57

4.3. Препоръки и насоки за формиране на положителни нагласи и засилване мотивацията за учене на учениците от НУВ.................................71
5. Заключение.............................................................................................83
6. Приложение № 1 – Доклад на РИОКОЗ............................................88
7. Приложение № 2 – Въпроси, зададени на децата от първи клас
/рисунки – 27 бр./.........................................................................................90
8. Библиография.........................................................................................92

1.Увод

Постъпването на детето в училище е важен етап от неговия живот. Тази промяна е свързана както с нова социална среда за детето, така и с приучаване към нови умения, нов дневен режим, нови навици и пр. Като цяло, преустройва се цялата система на неговите жизнени отношения. Същественото не е това, че детето има някакви задължения- такива е имало и преди. Същественото в този период е, че се променя характерът на отношенията му - с родители, възпитатели, връстници. От тези отношения, зависи мястото на детето в живота, обществената му функция и роля, съдържанието на целият му бъдещ живот.

В развитите общества, детето се подготвя за училище дълго време преди да постъпи в него, ето защо, детето осъзнава тази промяна преди да започне да учи. Но действителен, психологически действен смисъл тези отношения придобиват за него едва тогава, когато то започне да посещава редовно училище и когато изначално те се появяват в твърде конкретна форма. В този период, детето се сблъсква и с нови личностни отношения, както и отговорности, които трябва да възприема и да изпълнява. Разбира се, основна отговорност през този период е нагласата на детето за учене.

Актуалността на темата, избрана за анализ се определя основно от факта, че възприетата нагласа или мотивация на детето за учене, която се формира в начална училищна възраст /НУВ/ е определяща за бъдещето развитие на личността на ученика.

Цел на настоящия анализ :
 да анализира нагласите и уменията за осъществяване на учебна дейност на децата от НУВ.

Задачи на изследването :
 проучване на литературата за психологическото развитие на детето в началните класове, факторите и механизмите, които влияят върху мотивацията и нагласите за учене;
 факторите, които определят нагласите и мотивацията за учене на детето;
 изследване на ролята на учителя /възпитателя/ и родителите за повишаване на нагласата за учене на детето;
 анализ на мотивите за учене и степента на училищна зрялост на деца от НУВ в две училища в община София;
 формулиране на насоки и препоръки за подобряване на мотивацията за учене на децата от НУВ.
Обект на изследването са децата от НУВ в 20 СОУ “Тодор Минков” -гр. София и 30 СОУ “Бр Миладинови” -гр. София.
Предмет на изследването са уменията /училищната зрялост/ и степента или нагласите за учене на децата от НУВ в посочените училища.
Хипотеза на изследването:
Върху мотивацията /или нагласата/ за учене на децата от НУВ може да се оказва положително влияние, ако се разработи подходяща система от фактори и мерки.

2. Психологически особености на децата от начална училищна възраст и тяхната нагласа за учене
2.1. Кратък анализ на психиката на децата от начална училищна възрастСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Училищна готовност на децата от предучилищна възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.